METO husu PM-APORTIL autoriza Ro Berlin Ramelau

TIMOROMAN.COM– (DILI) Movimentu Estudante Tane Oe-Cusse (METO), husu ba PM no APORTIL atu autoriza Ro Ahi Berlin Ramelau halo operasaun Dili-Oe-Cusse no Atauro hodi fasilita populasaun sira, portavoz Movimento Estudante Tane Oe-Cusse (METO), iha portu Dili, tersa, 22 de Dezembru 2021

Portavoz Movimentu Estudante Tane Oe-Cusse, Mateus Lopo hateten, durante ne’e ami hein hela desizaun husi Governu Timor-Leste atu autoriza Ro Ahi Berlin Ramelau hala’o operasaun hodi garantia konetividade transporte maritima, Dili-Oe-Cusse Atauro no husu mos diresaun nasional transporte maritima sira tanbasa maka autoriza Ro Atauro Expres no Barco Rapidu hala’o operasaun maibe la autoriza Ro Ahi Berlin Ramelau.

Nia haktuir, foin lalais primeiru ministru Taur Matan Ruak inagura Ro Ahi Berlin Ramelau maibe ate oras ne’e seidauk bele halo operasaun. Entaun Ro sira ne’ebe hetan autorizasaun husi diresaun nasional transporte maritima, ita hare substansia ne’e mosu ona korrupsaun. Tanba billete sira ne’ebe mak iha Ro rua ne’e folin bo’ot liu.

Barco Rapido ne’ebe mak billete fahe ba tipu tolu hanesan, ekonomia billete ho folin U$15.0, turista ho folin U$20, no VIP ho folin billete U$25.0. Entaun ida ne’e hamosu diskriminasaun social ba populasaun sira ne’ebe mak halo viagen Dili-Oe-Cusse no Atauro, tanba ho pressu billete ne’ebe mak bo’ot entaun ami estudante laiha kapasidade finanseira atu bele ba pasa natal no tinan foun iha ami nia rai moris fatin” portavoz movimentu estudante tane Oe-Cusse(METO), Mateus Lopo esplika ba jornalista sira iha portu Dili, tersa, 22 de Dezembru 2021.

“Ami konsidera ida ne’e la koresponde ho rendimentu populasaun sira nian lorloron. Tuir observasaun neebe mak ami hare Ro rua Succses no Nakroma nian mak diakliu kompara ho Ro kompañia nian ne’ebe ho pressu billete bo’ot. Ida ne’e ami konsidera kata ida ne’e ita halo riku deit kompañia sira” portavoz Mateus Lopo afirma

Deklarasaun Primeiru Ministru nian ne’ebe dehan katak Ro Berlin Ramelau hanesan prezente boot ida maibe realidade ida hanesan retoroka de’it Ro ne’e halo operasaun no labele fasilita populasaun sira.

“Ami nia Ezijensia maka Ro Berlin Ramelau ne’ebe maka inagura tiha ona bele halo operasaun hodi nune’e bele fasilita populasaun sira husi Dili ba Oe-Cusse no Atauro no Atauro, Oe-Cusse ba Dili” portavoz movimentu estudante tane Oe-Cusse(METO), Mateus Lopo esplika ba jornalista sira iha portu Dili, tersa, 22 de Dezembru 2021.

Iha fatin hanesan estudante Jecafriado A. Coa hato’o ninia lamentasaun nu’udar estudante hakarak halo viagen ba ami nia rai moris fatin hodi festeza loron natal no tinan foun hamutuk ho ami nia familia sira. Tanba Primeiru Ministru Taur Matar Ruak hateten katak Ro Berlin Ramelau hanesan prezente bo’ot ida ba Oe-Cusse no Atauro maibe infelizmente ami nafatin hein lahatene to’o bainhira mak Ro ne’e bele halo operasaun.

“Ami lamenta tanba mudansa klimatika, ne’ebe mak akontese anin no laloran ne’ebe mak makas, Ro Atauro Expres no Bintang Samudra 8 la apropriadu para transporta populasaun sira ba Oe-Cusse no Atauro”, nia hakotu.(bubun)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *