Lorin Ilustrasi Finadu

TIMOROMAN.COM-Pasajeiru husi distritu hahu ohin tun Dili, timoroman observa movimento komesa barak iha Dili.

Oras tk. 5 loraik hare husi merkadu taibesi, comoro mota ulun ho tasi-tolu to’o bekora pasajeirus komesa tun iha terminal la-konta ho kareta no motor privadu neebe movimentu husi Distritu mai Dili.

Balu lori pasta ropa nia no mos lori modo tahan no aifuan neebe sira hetan iha tempu ferias ho familia.

Timoroman nota katak hahu ohin 3/11 (sabdu), loja barak loke ona inklui serwisu konstrusaun balu hahu hikas halo aktividades hanesan baibain.

Komesa segunda (5/11), prediksi serwisu estadu no governu sei movimentu normal fali ona. (ja-tr).

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *