Finado Dili Silencio 

TIMOROMAN.COM-Hakarak la lakoi bainhira tama loron finado ou loron matebian Dili sempre mamuk husi aktividades.
Tinan ida ne’e 2/11, Sesta feira  timor oan tomak sei ba kare aifunan ba Matebian iha Simiterio, tamba nee familia barak  halo ona viajen ba distrito hamutuk ho familia hodi komemera loro matebian iha ida-ida nia knuak  ka uma lisan sira husil ba.
Hahu loron hirak liu ba ema balu halo ona preparasaun hodi hein ba loron importante ne’e,  balun prepara festa ritual nudar tradisaun timor nia.
Tamba ne,e Estadu Timor Leste konsidera loron matebian ne’ebe eacreve ona iha konstutuisaun rdtl fo mos feriado nasional  loron tolu hahu dia, 1 – 3 novembro funsiaunariu estado no kompania sira se pasa ferias hamutuk ho familia iha ida-ida nia fatin.
Husi oportunidade ne’e timoroman halo observa liu husi fo volta Dili laran  nota katak hahu Dia, 1/11, loron kinta feira movimento iha estrada publiku hahu menus sei kompara ho loron babain.
Husi terminal Tasitolu, Taibesi no Bekora ema barak tur  hein transporte publiku, maibe tranporte privado barak roda rua ka roda hat mos movimento ba distrito sae makas, pasajerus sira sei fila mai Dili dia, 3/11 maibe tamba fin de semana maka movimento fila Dili sei makas iha dia, 4-5/11, (domingo to’o Segunda).
Iha sorin seluk timoroman deteta mos mesmo Dili mamuk iha parte seluk hanesan nogosiu isidental hanesan faan katupa ho aifunan inklui aihan sira seluk lao namanas iha estrada ibun, merkado tradisiunal, lojas inklui supermerkado sira seluk
Husi parte atendemento publiku hanesan instituisaun estado sei lao normal mesmo balu hahu menus, liu -liu; hospital, saneamento, edtl  aero porto, terminal, taksi no mikrolet no seluk tan.
 Prediksaun aktividades sei lao normal iha Dia, 6 de Novembro 2018.( Ja-TR)
Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *