Railaku, Komemorasaun Proklamasaun Unilateral 28/11/1975

DILI – Antusiasmu populasaun ho autoridades ho estudante, iha eremonia 28/11/2021 iha Railaku ho haksolok, Iha seremonia ne’e marka mos presensa lider 1975 hanesan Jose Ramos Horta nudar mos Premiado Novel da Paz.

Banhira Timoroman observa aktividades iha fatin refere hahu husi Administrador de Posto Railaku Tomas da Costa Soares, Komandate PNTL Railaku Manuel Soares hamutuk ho Xefe de Suco husi Suco 9 iha Railaku ho ida-ida nia komunidade sai husi misa hodi la’o nadodon tama ba kampo laran hodi halo formatura lina ho disiplina hadi hasae bandeira iha oras tuku.10.00 to’o remata.

BENDERA DILI-2

Iha Seremonia ne’e Administrador Posto Railaku le’e mos deskursu Presidente da Republika, Fransisco Guterres Lu Olo, kontenua fo tempu mos ba Lider ’75, Dr. Jose Ramus Horta, Preimiu Novel da Paz hodi halo deskursu badak ba istoria de proklamasaun unilateral, marsa isar bandeira Ekipa mai husi estudante Railaku ne’ebe seleseanadu.

Railaku, Ermera kuinesidu ho zona udan no malirin no riku ho kafe, maibe iha tempu isar bandeira loron sei manas la-halo sira hakiduk no manten ho disiplina hodi tuir seremonia ne’e to’o hotu.

BENDERA DILI-3

Depois de Seremonia hasa’e bandeira kontenuasaun ho festival joga bola entre suco no mos festival kultural haneasan dada tali, berlindus no haksoik karon no seluk-seluk-tan ne’ebe la konsege realija hotu tamba udan, ba manan nain sira sei hetan premiu primeiru lugar to’o tresiru lugar, sei simu prezente husi Boavista nain husi Zezu Gusmao ne’ebe fo apoia mos seremonia refere. Iha seremonia komemorasaun mos harame husi artista timor’oan hanesan Abio Salsina no Sico Ramelau ho nia ekipa.

Mesmo iha tempu udan maibe to’o loraik udan para tiha hodi fo fatin atu komisaun organisadora hamutuk ho komunidade tomak, hodi kontenua hatun bandeiran ho diak no susesu. (j.xim)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *