Deskonfia Wan Hay ‘Mafia’ Presu ‘Besi Beton’

TIMOROMAN COM – Konsumidores  preokupa tebes ho prezensa kompañia internasional  Wan Hay ne’ebe  fa’an material konstrusaun ‘mafia’  presu Besi Beton.

Tuir komundade Taibesi, Antonio da Costa Moniz de Araujo,  hateten sira  Identifika kompañia Wan Hay ne’ebe mak loke negosiu fa’an material konstrusaun halo manipulasaun ba kualidade  bessi beton.

Hanesan komunidade iha suku Taibessi lamenta tebes kompañia refere   bosok konsumidor sira ba meterial  konstrusaun hanesan besi Beton.

“Ezemplu sira fa’an  besi 9 milli, maibe sira bosok ema dehan 12 milli, sorti hau iha alat pengukur se lae ami fiar los, ” kestiona konsumidor  Antonio ba Timoroman, iha Mandarin, Kinta (07/09).

Konsumidor ne’e dehan, kestaun ne’e sira  ba hato’o keixa iha Governu liu liu Ministéiru Komersiu Industria no Ambiente (MKIA) tanba sira hela iha Taibesi sai vitima ba kompañia ne’ebe fa’an sasan manipula nia kualidade ka kuantidade besi beton.

“La’os  hau  de’it mak sai vitima, maibe iha ema barak ona ne’ebe maka hela iha area Taibessi mak sai vitima mos ba atitude manipulasaun husi kompaña ne’e,” lamenta Antonio.
Ne’e duni, nia  husu ba MKIA atu halo kontrola no tun dereita ba kompaña hodi fo samada atensaun ba kompaña refere.

Tan ne’e nia rasik lori ona karta ba MKIA, para bele tun dereita ba sira nia fatin nune’e bele fo samada atensaun ka fo sasansaun ruma ba kompañia refere. Tanba proividu tebes ba sira konsumidor sira, ne’e dala ida tan husu ba MKIA bele kontrola ho di’ak.

Hatan ba preokupasaun ne’e, diretor Nasional Diresaun Komersiu, Domingos Guterres ,  hateten parte MKIA simu ona pedidu husi konsumedor sira iha Taibesi katak iha kompañia internasional balun falsifika no manipula kuantidade sasan konstruksaun.

“Ami mos simu ona karta ida husi ita nia komunidade konsumidor sira, bainhira sira ba hola sasan iha kompaña internasional balun manipula kualidade bessi beton, bessi ne’e 9 milli maibe sira manipula dehan 12 milli ida ne’e hahalok ida ne’ebe mak ladiak,” haktuir Domingos  ba jornalista, iha nia servisu fatin, horseik.

Nia mos relata  evidensia ne’ebe maka komunidade sira lori mai MKIA sei tun dereita ba  ko’alia ho kompañia para bele fo samada atensaun no  bele mos hetan sasansaun tuir lei haruka.

“Iha lei hakerek husi artigu balun  katak, bainhira negosiante balun mak viola lei mak sei hetan multa U$ 2,000.00 mill ka bele hapara kedas sira nia atividade de negosiu,” katak diretor Nasional Diresaun Komersiu ne’e. (Son)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *