Emilia Tenke Kumpri Lei TL , HAK Apoiu Tribunal Hasai Mandatu Kapturasaun

Timoroman.com- Koordenador Advokasia Asosiasaun HAK, Honorio de Almeida apoiu deklarasaun Ministeriu Publiku (MP) ne’ebé husu Tribunal hasai mandadu kapturasaun ba arguida Emilia Pires (Eis Ministra Finansas) bainhira arguida la kumpri desizaun Tribunal.

Tuir Lei Tribunal tenki hasai ona mandadu kapturasaun ba arguida, Emilia Pires tanba desizaun tribunal iha ona no tribunal husu ba arguida atu entrega ninia pasaporte ba Tribunal, maibe situasaun sira ne’e la akontese.

Nu’udar sosiedade sivil ne’ebe servisu iha asuntu provedoria direitu humanus, HAK observasaun katak, Tribunal nu’udar orgaun idenpendente ida ne’ebe iha kompetensia atu hasai mandadu kapturasaun ba kualker suspeitu ida ne’ebe komete krimi kontra Lei konstituisaun RDTL.

Arguida Emilia Pires nia kazu hatudu momos katak krimi foun ida ne’ebe Emilia halo hasoru estadu, tan ne’e ami hanoin katak Tribunal tenki hatudu ninia kapasidade nu’udar orgaun judisiariu ida hodi hasai mandadu kapturasaun ba arguida Emilia Pires.” dehan Koordenador Advokasia Asosiasaun HAK, Honorio Almeida ba Diariu Timoroman iha nniia servisu fatin Farol-Dili, Segunda-Feira (07/11).

Nia haktuir, Pena Dezovedensia ne’ebe  Tribunal hasai no aplika ba arguida Emilia Pires ne’e iha razaun, ne’e duni husu ba Tribunal labele husik nune’e deit mais tenki uza meius seluk hodi obriga Arguida Emilia Pires fila mai Timor Leste hodi responsabiliza ninia hahalok.

Entertantu reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu ba arguida eis Ministra Finansas (MF), Emilia Pires tenke kumpri Lei Timor-Leste nian hodi entrega passa porte ba Tribunál tuir lei haruka.

Deputadu Bankada Frente Mudansa, Jorge Teme hateten, eis Ministra Finansas, Emilia Pires oras ne’e daudauk sei iha hela Austrália hodi halo tratamentu saude.

“Ita espera katak nia (Emilia-read) nafatin kumpri lei, se karik nia (Emilia-read)la kumpri lei no prosedimentu ne’ebé Tribunál fó ne’e sei hatudu imajen ne’ebé ladun di’ak ba ita nia penegakan hukun iha futuru.” dehan Deputadu Joge Teme Segunda (07/11) iha PN, Dili.

Teme haktuir,  sidadaun hotu-hotu iha Timor-Leste tenke submete ba lei no la iha ema ida mak iha fali lei nia leten. Prosesu julgamentu ba kazu korupsaun ka kazu sira seluk ne’ebé konsidera krimi ema hotu-hotu tenke kumpri ba justisa.

Iha fatin hanesan, Prezidente Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres hateten,Termus Indentidade Rezidensia (TIR) ne’ebé akuza husi Ministériu Públiku (MP) ba arguida eis Ministra Finansas, Emilia Pires atu atende tuir prosesu ne’ebé mak la’o daudauk ona. Maibé, bainhira arguida viola TIR ne’ebé Ministeriu Publiku tau, entaun Ministeriu Publiku iha kompetesia atu kaptura arguida iha kualker tempu atu nune’e labele difikulta prosesu.

“Se Tribunál marka ona audiensia julgamentu ba loron ida ne’e mais la atende, advogadu ka akuzadu ne’e aprezenta razaun ida ne’ebé bele konvense duni Ministeriu Publiku, mais proseu legal ita tenke kumpri.” esklarese Deputadu FRETILIN ne’e.

Bainhira arguida, Emilia Pires la entrega nia passaporte ba Tribunál entaun Ministeriu Publiku iha kompetensia atu atua bainhira iha ona sinál ruma katak, arguida Emilia Pires hakarak difikulta prosesu ka iha hanoin atu desvia husi prosesu ne’e.

Prezidente Global Organizasaun Parlamentu Anti Korupsaun (GOPAK), Deputadu Françisco Miranda Branco husu ba arguida Emilia Pires nu’udar Timoron atu kolabora hó sistema judisiáriu iha Timor-Leste.

“Tuir loloos kolabora de’it hó ita nia sistema justisa, ita hotu komprende Estadu rasik hasai desizaun ida hodi hamamuk ita nia juiz internasionais sira iha tempu hirak liu ba ne’ebé agora ita sente vakum ida atu prense hodi di’ak ita nia sistema justisa,” dehan Branco.

Branco afirma, tuir lolos arguida Emilia Pires nu’udar mós eis membru Governu tuir loloos tenke koopera di’ak hó autoridade judisiáriu nian hodi bele hala’o justisa tuir prosesu ne’ebé la’o daudauk ona.

Deputadu ne’e mós konkorda hó desizaun Ministeriu Publiku atu halo kapturasaun ba arguida Emilia Pires se bainhira lakohi kolabora ho autoridades justisa. (jax/MJ5)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *