Melio Konsidera Resposta PR Ilegal

TIMOROMAN.COM–  Jurista timor oan  Melio  konsidera karta respota ne’ebe hato’o husi Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres ‘Lu Olo’ ba nia (Melio red)  liu husi  sekretaria ezekutivu PR  hanesan ilegal.

“PR Lu Olo fo’o ona resposta mai hau kona ba karta somasaun ne’ebe hau hato’o ba, maibe resposta ida ne’e la’os PR maka fo resposta, maibe liu husi sekretaria ezekutivu” dehan  Melio ba jornalista, bainhira intrega karta reklamasaun ba PDHJ iha  Kaikoli, Sesta (06/10).

Tuir Melio katak, Sekretaria ezekutivu laiha ligasaun, karik PR delega sekretaria ezekutivu atu responde karta tenke iha baze legal ruman.

Baze legal saida maka iha, la hare iha karta ne’e nia laran no laiha lia fuan ruma katak PR  fo ba iha sekretaria ezekutivu maka sei reprezenta PR hodi responde mai nia karta.

“Hau nafatin konsidera karta ne’ebe PR fo husi sekretaria ne’e ilegal” afirma Melio.
Hanesan jurista  timoroan  la satisfaz, ne’e duni prosesu kontinua nafatin to ba iha nia rohan, roha maka tribunal rekursu.

Nia mos husu ba publiku no sosiedade hotu no ba maluk sira ne’ebe iha intensaun atu salva guarda konstituisaun mai hamutuk akompaña prosesu ne’ebe lao hela to iha tribunal oinsa.

Melio Entrega Karta Reklamsaun ba PDHJ

La satisfas ho desizaun PR Lu Olo  nomeia Mari Alkatiri ba Primeiru Ministru viola  Konstituisional RDTL, Jurista Melio de Jesus, Sesta (06/10) horseik, maisjumenus tuku 10:00 Otl, hakat  direitamente ba edifisiu  PDHJ hodi  intrega karta reklamasaun ba Provedor direitu Humanus Justisa (PDHJ).

“Hau mai hato’o hau nia karta reklamasaun inkonstituisionalidade ba PDHJ kontinua husi karta somasaun ne’ebe hau hato’o ba PR Lu Olo,” informa  Melio.

Nia hateten, pedidu husi karta ne’e nafatin mantein dalan atu ba tribunal, tanba PDHJ maka iha kompetensia tuir artigu 27 atu bele hato’o ba iha supremu tribunal justisa  kona ba lalaok inkonstituisional ne’ebe iha.

Melio mos relata kona ba pedidu refere husu reklamasaun inkonstituisionalidade ba iha tribunal supremu atu tesi kona ba violasaun konstitusional ne’ebe halo liu husi Prezidente nia dekretu iha artigu 106 konstituisaun Republika ligasuan ba formasaun Governu ba nomeasaun Primeiru Ministru Mari Alkatiri. (Kid)

Share this :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *